Organizace výuky

Organizace výuky oboru vychází z přípravy uchazečů pro uplatnění na trhu práce především v oblasti předškolní a mimoškolní činnosti. Učitel současně funkčně rozvíjí odborné znalosti, jak to vyžaduje výkon jeho povolání nebo pracovní pozice, pro které se připravují.
Výuka probíhá formou denní a distanční. Denní forma probíhá ve škole, distanční pak pomocí informačních technologií a výukového systému Moodle, který slouží jak pro samostudium, tak i pro průběžné nebo celkové testování znalostí a vědomostí žáků.
U odborných předmětů je kladen důraz na mezipředmětové vztahy využíváním informačních a komunikačních technologií, k čemuž slouží jednak dvě multimediální učebny, systém Moodle a pokrytí všech prostor školy bezdrátovým připojením jak ke školní síti, tak i k internetu.
V průběhu školního roku jsou do výuky zařazovány přednášky z praxe a odborné praxe žáků v reálných pracovních podmínkách. Odborná i učební praxe je vykonávaná na pracovištích nebo ve fakultních mateřských školách. Organizace praxe směřuje k nejužšímu sepětí s potřebami předškolních a mimoškolních institucí. Za vykonávání praxe zodpovídají učitelé předmětu Pedagogická praxe, Pedagogika a jednotlivých didaktik. Žáci zpracování zprávu se zaměřením na jednotlivé předměty.

Celkové pojetí vzdělávání v daném programu

Škola klade důraz vzhledem k jejich budoucí profesi na jejich odpovědnost, čestnost, důslednost, pracovitost, přesnost, komunikativnost, soustavnost a podnikavost.
Absolventi oboru vzdělání mají znalosti, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Škola připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra činností i pro další vzdělávání. Cílem studia je vybavit žáky kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní vzdělávání. Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na související učivo jiných předmětů formou mezipředmětových vztahů. Žáci si osvojí učivo ve vzájemných souvislostech prostřednictvím průřezových témat.

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek:

  • Praktická maturitní zkouška (profilově zaměřená);
  • ústní zkouška z pedagogiky a psychologie;
  • ústní zkouška – volba jednoho z předmětů: didaktika dramatické výchovy, didaktika hudební výchovy, didaktika pohybové výchovy, didaktika výtvarné výchovy.

O jednotlivých předmětech

Pedagogika a psychologie

V předmětech pedagogika a psychologie získá student orientaci ve vzdělávacích a výchovných otázkách dítěte předškolního věku, dítěte od narození do šesti let, dítěte s odloženou školní docházkou a dítěte s různými poruchami učení. S vědomím četností dětí v přípravných třídách budoucí absolventy připravujeme k rozvíjení řeči a předčtenářské gramotnosti. Dále je připravujeme ke vzdělávání dítěte v didaktice číselných a prostorových představ, v přípravě na čtení ve spojení s rozvojem grafomotoriky dítěte. Aktuální a potřebné se nám jeví zařazení otázek mimořádných událostí, příprava děti k řešení dopravních situací, ale i ke zdravému způsobu života. Příprava předškolního pedagoga ke vzdělávání dítěte je spojená s pedagogickou a psychologickou přípravou jeho osobnosti v komunikaci, pohybovém projevu, chování, jednání.

Významnou součástí studia je i spojení s praxí prostřednictvím několika předmětů pedagogické praxe, studiem řízení školy a jeho přemostěním do pedagogické reality včetně projektování a plánování vzdělávání dětí. Stále větší význam nabývá i ochrana dítěte, lidská i právní. Učitel by měl být svým vzděláním na roli zastánce dítěte a jeho práv připraven.

Předpokládáme, že studující budou veškerý zprostředkovaný obsah promýšlet v pedagogických a psychologických souvislostech.

Školou je v rámci výuky pedagogiky dále zajišťována částečná výuka speciální pedagogiky pro obory vychovatelství a učitelství pro mateřské školy a další předškolní a volno časová zařízení. Příprava budoucích učitelů a výchovných pracovníků je realizována se zřetelem na současné společenské trendy. Obsah výuky je koncipován za účelem přípravy pedagogů pružně a kvalifikovaně reagovat na požadavky rovného přístupu ke vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami a zlepšování kvality jejich života.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Didaktika pohybové výchovy

Vyučovací předmět poskytuje žákům odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro budoucí práci pedagoga. Přispívá také k pohybové kultivaci dětí předškolního a mladšího školního věku. Výuka směřuje k tomu, aby žáci osvojené znalosti a dovednosti tvořivě aplikovali v podmínkách pedagogické praxe. Žáci se naučí projektovat a realizovat činnosti v předškolním a zájmovém vzdělávání a hodnotit jejich výsledky. Předmět je zaměřen na zvládnutí didaktických a metodických vědomostí a dovedností. Usiluje se zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit, rozvoj pozitivních vlastností osobnosti a schopnost naučit se žít zdravým životním stylem a dbát o svou bezpečnost.

V oblasti postojů vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci měli pozitivní vztah k dětem a pedagogické práci, jednali odpovědně a eticky a byli ochotni celoživotně pracovat na svém profesním rozvoji. Předmět si klade za cíl podporovat samostatné pedagogické myšlení, které proniká do základních vztahů pedagogického procesu, vytváří podmínky pro schopnost analyzovat a hodnotit jednotlivé pedagogické koncepce.

Vyučovací předmět je součástí odborné přípravy žáků, při které si ověřují získané vědomosti a rozvíjejí a prohlubují své dovednosti. Obsah učiva je zaměřen na zvláštnosti dětí předškolního a mladšího školního věku, ze kterých musí žáci vycházet při výběru obsahu učiva, organizaci cvičební jednotky, zajištění bezpečnostních a hygienických podmínek s ohledem na zdravotní stav dětí. Žáci se naučí metodicky správně sestavit cvičební jednotku, používat správné tělocvičné názvosloví, uvědomit si fyziologické účinky cvičení a správně zařadit jednotlivá cvičení do denního programu dětí.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Didaktika výtvarné výchovy

Předmět Didaktika výtvarné výchovy se zabývá cíli a vzdělávacím obsahem výtvarné výchovy v prostředí předškolního a zájmového vzdělávání. Tato didaktika je realizována v souladu s platnými okruhy z pedagogiky i psychologie a především koncipována jako prolnutí teoretické a praktické části. Předmětem prochází několik tematických celků, a to za prvé estetické a emocionální vzdělávání dětí, ve kterém se zaměřujeme nejen na širokou oblast grafomotoriky, tvořivosti, hodnocení dětských prací či rozbory vybraných kreseb. Ve druhém celku porozumíme významu dětské kresby a její následné realizaci, která má žáka připravit na individuální potřeby dětí a pochopit charakteristické znaky dětské kresby v určitých fázích života. Ve třetím celku se zabýváme výtvarnou výchovou a jejím místem v předškolním a zájmovém vzdělávání. V posledním celku prolínáme učivo také s dějinami výtvarného umění, které se opět mohou objevit i v následné přípravě a realizaci výtvarných činností.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Didaktika hudební výchovy

Koncepce předmětu Didaktika hudební výchovy vychází z RVP PV. Výuka neprobíhá pouze teoreticky, ale zejména prakticky. V teoretické části je potřeba nahlédnout do dějiny hudby, hudební teorie, hlasové výchovy a metodiky hudební výchovy. V praktických činnostech se konkrétně učíme základním rytmickým dovednostem, práci s písní, pohybové a hudební improvizaci, která je velmi důležitá při práci s dětmi. Nedílnou součástí je znalost not a rytmický zápis. Studenti dvouletého studia mají navíc hru na piano (keyboard), hra lidových písní.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Didaktika dramatické výchovy

Didaktika dramatické výchovy je předmět, který propojuje znalosti dramatické výchovy a výchov ostatních. Poskytuje žákům odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro budoucí práci pedagoga v předškolním a mimoškolním zařízení. Vede žáky k rozvoji jejich pedagogického myšlení a postojů, profesní etiky, hodnot, k rozvíjení jejich klíčových kompetencí i stejnému rozvíjení u dětí. Didaktika dramatické výchovy má teoreticko-praktický charakter. Obsah výuky je zaměřen na práci s inovativními dramatickými postupy, využívá moderní metody a techniky. Využívá také práci se skupinou, učí rozvoj empatie ve skupině, základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla. Učivo Didaktiky dramatické výchovy rozvíjí znalosti a dovednosti v oblastech osobnostně-sociálního rozvoje, strukturované dramatické hry, metodiky dramatické výchovy, práce s dětskou literaturou, práce s loutkou a novými formami umění v audiovizuální oblasti.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Pedagogická praxe

Vyučovací předmět poskytuje žákům odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro budoucí práci pedagoga. Výuka směřuje k tomu, aby žáci osvojené znalosti a dovednosti tvořivě aplikovali v podmínkách pedagogické praxe. Žáci se naučí projektovat a realizovat činnosti v předškolním a zájmovém vzdělávání a hodnotit jejich výsledky. Předmět je zaměřen na zvládnutí didaktických a metodických vědomostí a dovedností.

V oblasti postojů vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci měli pozitivní vztah k dětem a pedagogické práci, jednali odpovědně a eticky a byli ochotni celoživotně pracovat na svém profesním rozvoji. Předmět si klade za cíl podporovat samostatné pedagogické myšlení, které proniká do základních vztahů pedagogického procesu, vytváří podmínky pro schopnost analyzovat a hodnotit jednotlivé pedagogické koncepce.

Žáci se naučí metodicky správně sestavit vyučovací jednotku, vyzkouší si vedení vyučovací jednotky a její hodnocení.

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Sportovní kurzy

Vyučovací předmět poskytuje žákům odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro budoucí práci pedagoga. Přispívá také k pohybové kultivaci dětí předškolního a mladšího školního věku. Výuka směřuje k tomu, aby žáci osvojené znalosti a dovednosti tvořivě aplikovali v podmínkách pedagogické praxe. Žáci se naučí projektovat a realizovat činnosti v předškolním a zájmovém vzdělávání a hodnotit jejich výsledky. Předmět je zaměřen na zvládnutí didaktických a metodických vědomostí a dovedností. Usiluje se zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit, rozvoj pozitivních vlastností osobnosti a schopnost naučit se žít zdravým životním stylem a dbát o svou bezpečnost.

Žáci se naučí metodicky správně sestavit cvičební jednotku, používat správné tělocvičné názvosloví, uvědomit si fyziologické účinky cvičení a správně zařadit jednotlivá cvičení do denního programu dětí.

Realizace odborných kompetencí:

  • Plavecký kurz
  • Zimní kurzy
  • Hry v tělocvičně
  • Hry v přírodě, turistika
  • Koordinační hry

Zpět na seznam jednotlivých předmětů

Zavřít menu